ارسال شایعه

تغییر وضعیت خطرناک گسل سفید سنگ و احتمال بروز زلزله های خطرناک ! / شایعه ۰۸۱۰

تغییر وضعیت خطرناک گسل سفید سنگ و احتمال بروز زلزله های خطرناک ! / شایعه ۰۸۱۰

متن شایعه

” گسل سفیدسنگ خطرناک تر از همیشهاین تصویر ماهواره ای از گسل شهرستان سفید سنگ میباشد که به صورت غیر عادی در آمده است و احتمال زلزله های به مراتب بزرگتر و خطرناک تر از دوران های قبل میرودلطفا توصیه های ایمنی را جدی بگیرید؟؟ “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر از روستای سفید سنگ نیست، بلکه مربوط به نقشه ماهواره ای روستای کشیت کرمان است که قسمت بالای آن را بریده اند!
۲. تصویر ماهواره ای روستای کشیت در لینک اول و تصویر ماهواره ای روستای سفید سنگ در لینک دوم قابل مشاهده است:
http://shayeaat.ir/link/gsl01 
http://shayeaat.ir/link/gsl02
۳. ویژگی روستای کشیت، عکس ماهواره ای آن است که شبیه درخت می باشد و این شکل خاص موجب آشنایی گردشگران با این روستا شده است.
http://shayeaat.ir/link/gsl03
۴. برخلاف شایعات مطرح شده، بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد گسل زلزله سفیدسنگ تاکنون زلزله‌های مهمی ایجاد نکرده است!
http://shayeaat.ir/link/gsl04
۵. زلزله هایی در فروردین و اردیبهشت سال ۹۶ در منطقه سفید سنگ رخ داده که دستاویز شایعه پردازان برای انتشار این شایعه قرار گرفته است!
http://shayeaat.ir/link/gsl05
http://shayeaat.ir/link/gsl06


حق جو و حق طلب باشیم