ارسال شایعه

قرآن “نگل” در کردستان، قدیمی ترین قرآن ایران !