ارسال شایعه

وجود روغن حشیش در کلوچه و معجون بیرجندی !