ارسال شایعه

۱۰۰ ساله بودن ترکمانچای و لزوم بازگشت مناطق جدا شده !