ارسال شایعه

اگر امام حسین(ع) علم غیب داشت چرا با رفتن به کربلا خودکشی کرد؟! / شایعه ۰۸۰۱

اگر امام حسین(ع) علم غیب داشت چرا با رفتن به کربلا خودکشی کرد؟! / شایعه ۰۸۰۱

متن شایعه

“چرا امام حسین (ع) وقتی میدونست میره در کربلا و به شهادت میرسه ، رفت و شهید شد !؟ مگر حفظ جان واجب نیست ؟مگر خود کشی حرام نیست “

پاسخ شایعه


۱. هیچ علمی مانع مرگ نیست! قضا و قدر خداوند هم اگر حتمی شود، عوض شدنی نیست؛ علم امامان به زمان و مکان شهادتشان فقط علم به یک واقعه حتمی است
http://shayeaat.ir/link/emmn1
۲. امامان وظیفه نداشتند در تمام موارد طبق علم لدنی عمل کنند و تکالیف دینی ائمه هم مثل سایر افراد بشر همواره طبق علومی بود که از راه‌های عادی حاصل می شد.
    http://shayeaat.ir/link/elmegheib
۳. علم غیب امام دو گونه است، علم به موارد حتمی و موارد غیر حتمی، که تنها در موارد غیر حتمی امام تکلیف و اختیار دارد تا با تغییر زمینه ها برای حفظ جان خود بکوشد.
۴. پس ائمه (ع) در امر شهادتشان یا اراده به استفاده از علم غیب نکرده اند، یا با عواملی مانند خباثت و تصمیم قطعی خلفا، موضوع حتمی بوده و تکلیفی برای امام باقی نمی مانده است. 
http://shayeaat.ir/link/elmemam


حق جو و حق طلب باشیم