ارسال شایعه

دیدار رسمی وزیر علوم دولت نهم با همتای اسرائیلی اش !