ارسال شایعه

عکس عامل داعش که در پوشش مامور بهداشت، کودکان را مسموم میکند!