ارسال شایعه

از نسل جن بودن کردها! / شایعه ۰۷۷۵

از نسل جن بودن کردها! / شایعه ۰۷۷۵

متن شایعه

“(الکافی ج : ۵ ص : ۱۵۸)ابی الربیع شامی از امام صادق سؤال کرد:گروهی از کردها در منطقه  ما زندگی میکنند.همیشه برای خرید و فروش می آیند و ما با آنها همنشین شده و معامله می کنیم.امام صادق به ابی ربیع شامی فرمود :ازآنها دوری کنید و با آنها وصلت نکنید. ازآن پس تخم جن به کردها اتلاق شد.(تذکره الفقهاء العلامه الحلی ج ۲ ص ۵۶۹) “

پاسخ شایعه


۱. شکل‌گیری نسل از زناشویی بین انسان و جن متصور نیست، اما می بینیم کردها با دیگر اقوام ازدواج کرده و فرزندانی هم دارند؛ پس ادعای از نسل جن بودن آنان باطل است!
۲. روایت از جهت سندی ضعیف است و محتوای آن اشکالات جدی دارد! اسلام مردم را براساس رنگ و نژاد نمی سنجد، بلکه براساس تقوا و ایمان ارزش داده و جن بودن تنها هم دلیل قطع فیض نیست، زیرا جنیان با تقوای فراوانی وجود دارند!
۳. این روایت طبق شرایط زمان، از پیامبر و امامان صادر شده و به ذات آن مردم مربوط نبوده و توصیف همیشگی آنان نیست! وجود انسانهای بزرگی از طایفه کردها در تاریخ، شاهدی براین مدعاست!
۴. علامه مجلسی می گوید: “از طایفه جن دانستن کردهای آن زمان، به جهت اخلاق بدشان و بسیار حیله گر بودنشان است.” احتمالا روایت اشاره دارد که آنان در آن زمان از جهت حیله‌گرى گوئى از جنّ بوده اند.

حق جو و حق طلب باشیم