ارسال شایعه

انتخاب همه اعضای کابینه با نظر رهبری !