ارسال شایعه

اگر امامان(ع) معصوم بودند، چه نیازی به استغفار و توبه داشتند! / شایعه ۰۷۷۲

اگر امامان(ع) معصوم بودند، چه نیازی به استغفار و توبه داشتند! / شایعه ۰۷۷۲

متن شایعه

” طبق دعاها و مناجاتهای انبیاء و معصومین ایشان خودشان را گنهکار می دانستند و از گناهانشان استغفار کرده اند؛ با وجود اقرارها و اعترافات چگونه می توان آنان را معصوم دانست؟ “

پاسخ شایعه


۱. عصمت پیامبران و امامان به اعتقاد شیعیان امری مسلم و قطعی است و طلب بخشش و استغفار ایشان، معنایی غیر از معنای ظاهری آن دارد!
۲. برخی دعاها و استغفارهای معصومان، جنبۀ آموزشی داشته تا ادب بندگی و روش توبه و آداب آن را به مردم بیاموزند.
http://shayeaat.ir/link/esmt1
۳. گاهی نیز ایشان با توبه به دنبال بازگشت به خدا بودند، اما نه بازگشت از گناه! آن بزرگواران توجه به امور مادی را که لازمه ی زندگی مادی است، دور از شأن بندگی و مقام عصمت خود می دانستند و از این امور گریز ناپذیر، توبه می نمودند.
http://shayeaat.ir/link/esmt2

حق جو و حق طلب باشیم