ارسال شایعه

موافقت تلگرام با انتقال سرورهایش به ایران !