ارسال شایعه

پختن سحری مسلمانان، دلیل آتش سوزی برج گرنفل لندن! / شایعه ۰۷۶۴

پختن سحری مسلمانان، دلیل آتش سوزی برج گرنفل لندن! / شایعه ۰۷۶۴

متن شایعه

” پختن سحری دلیل آتش سوزی برج لندن !بگزارش بعضی منابع خبری: مسلمانانی که برای سحری غذا را روی اجاق غذاپزی گذاشته و بخواب رفته بودند باعث آتش سوزی شدند !! “

پاسخ شایعه


۱. برخلاف ادعای شایعه، علت آتش سوزی برج گرنفل لندن هنوز اعلام نشده و در دست بررسی هست!
http://shayeaat.ir/link/gflt1
۲. برخی ساکنان برج احتمال داده اند علت آتش سوزی یک یخچال فریزر خراب بوده، که البته صحت این ادعا تایید نشده است!
http://shayeaat.ir/link/gflt2
۳. برخلاف ادعای شایعه، روزنامه تلگراف نوشت: “مسلمانانی که برای خوردن سحری بیدار بودند، قهرمانانی بودند که جان بسیاری از ساکنان گرنفل را نجات دادند!”
http://shayeaat.ir/link/gflt3

حق جو و حق طلب باشیم