ارسال شایعه

استفاده قرآن از درهم در داستان حضرت یوسف، قرنها پیش از ساخت آن توسط یونانیان ! / شایعه ۰۶۴۲

استفاده قرآن از درهم در داستان حضرت یوسف، قرنها پیش از ساخت آن توسط یونانیان ! / شایعه ۰۶۴۲

متن شایعه

” ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :”ﻭ ﺷﺮﻭﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﺍ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪﯾﻦ” یوسف ، ۲۰ ” ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ “ﺩﺭﻫﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ” ﺩﺭﺍﺧﻤﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ” ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ۱۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺶ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺭﻫﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻣﺴﯿﺲ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ،ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﻫﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . – ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﻮﺳﻒ ﺩﺭﻫﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺎﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ۸ ﯾﺎ ۷ ﻗﺮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺭﺍﯾﺞ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . – ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺳﯽ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﯾﻨﯽ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . “

پاسخ شایعه


۱. کلمات در عربی معانی و کاربردهای مختلفی دارند که نویسنده با مغالطه “مصادره به مطلوب” تنها از معنا و توضیح مورد نظر خود برای طرح شبهه استفاده کرده است!
۲. قرآن با استفاده از واژه “دراهم”، پول رایج یک دوران را معرفی نکرده، بلکه آن را در معنی مطلق پول نقره به کار برده است!
۳. در زمان پیامبر(ص)، درهم نقره نسبت به دینار طلا ارزش کمتری داشت و قرآن برای فهم بهتر مطلب توسط مردم، از پول رایج خودشان مثال آورده است.
۴. علامه طباطبایی نیز در تایید این موضوع در تفسیر المیزان می گوید: «… و مقصود از “دراهم” پول خردی از جنس نقره بوده که در آن روز در میان مردم رواج داشته است».
۵. “تورات” هم در این بخش از داستان حضرت یوسف به فروش او به ۲۰ سکه “نقره” اشاره می کند!
ترجمه فارسی تورات، سفر پیدایش، ص ۳۸ 
۶. در حقیقت مقصود آیه ۲۰ سوره یوسف از “دراهم معدوده”، اشاره به فروش حضرت یوسف به پولی ناچیز و قابل شمارش از نقره بوده است!
۷. الهی بودن قرآن را دلایل بسیاری از جمله انسجام آیات در عین نزول تدریجی، ذکر نکات علمی بی سابقه، اعجاز لفظی، ناتوانی مدعیان در آوردن همانند قرآن و…، اثبات می کنند. این شبهات تنها از دلهای تاریک و گریزان از روشنی حقیقت صادر می شود! 

حق جو و حق طلب باشیم