ارسال شایعه

تجمع آخوندها در سال ۱۳۰۰ مقابل سفارت انگلیس برای پناهندگی و فرار از رضاخان !! / شایعه ۰۵۹۰

تجمع آخوندها در سال ۱۳۰۰ مقابل سفارت انگلیس برای پناهندگی و فرار از رضاخان !! / شایعه ۰۵۹۰

متن شایعه

” تجمع آخوندها درسال۱۳۰۰جلوی سفارت انگلیس برای پناهندگیوفرار از دست رضا شاه بزرگواقعا خجالت آوره.آفرین واحسنت به هوش و درایت رضا شاه بزرگحالا سوال؟چرا انگلیس؟ “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر متعلق به دوران رضاشاه نیست و حاضران در آن درخواست پناهندگی ندارند! رضاخان طی کودتایی در سوم اسفند ۱۲۹۹ به قدرت رسید!
۲. تصویر متعلق به ۱۵سال قبل از سلطنت رضاخان و مربوط به تحصن اقشار مختلف مشروطه ‌خواهان در تیرماه ۱۲۸۴ شمسی، در باغ سفارت انگلیس است!
۳. شاهان قاجار به بست نشینی افراد بی احترامی می کردند، لذا سفارتخانه ای خارجی برای تحصن پیشنهاد شد که با توجه به صف آرایی مرزی عثمانی و همراهی روسها با استبداد، گزینه انگلیس انتخاب شد.
۴. این تحصن حدود ۲۱ روز طول کشید و تمام هزینه های آن توسط تجار بازار تهران تامین شد و پس از فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه به پایان رسید.
۵. انگلیس در نهضت مشروطه از راههای گوناگون مانند به انزوا کشاندن، ترور شخصیت، ترور فیزیکی و … به رویارویی با علما و روحانیون و کاهش تاثیر آنها در این جنبش پرداخت.