ارسال شایعه

به آغوش کشیدن کسی که دوستش داری حلال و حرام و گناه ندارد! / شایعه ۰۰۰۲

به آغوش کشیدن کسی که دوستش داری حلال و حرام و گناه ندارد! / شایعه ۰۰۰۲

متن شایعه

“دکتر شریعتی: هرزگی همیشه از همبستر شدن نیست، همبستر شدن همیشه گناه نیست. چگونه میتوان کسی را دوست داشت و به آغوشش نکشید؟ به آغوش کشیدن کسی که دوستش داری حلال و حرام و گناه ندارد. این معجزه ی طبیعت است. هرزگی به دلهاییست که برای همه اند. هرزگی به نگاهیست که میچرخد به انگشتیست که برای همه اشاره دارد…”

پاسخ شایعه

۱. با جستجوی انجام شده، متن فوق در آثار مرحوم شریعتی مشاهده نشد.

۲. نسبت دادن متن به ایشان بدون ذکر منبع و آدرس خود نشان از عدم صحت آن دارد.

۳. دکتر شریعتی فرزند پدری فاضل و اهل دین که مترجم قرآن نیز بوده اند می باشد و اعتقادات مذهبی از تمامی آثار ایشان پیداست.

از شخصیت مذهبی و محترم ایشان چنین عباراتی قطعا بعید است. چه به لحاظ اخلاقی چه موازین شرعی.

۴. با فرض صحت انتساب مطلب به ایشان در نقد مطلب تغییری حاصل نمی شود!
چرا که مبنا و معیار مکتب و قوانین الهیست، نه شعرواره ها و تراوشات ادبی انسانها، آنهم با هر طرز فکری!

۵. عبارات اولیه کاملا بدیهی است!

۶. مشکل از عبارت …”آغوش کشیدن کسی که دوستش داری حلال و حرام و گناه ندارد”… آغاز می شود!
نه جناب شریعتی و نه احد دیگری توانایی قانونگذاری یا تغییر آن را در برابر احکام الهی ندارند. احکام در خصوص محرم و نامحرم از معدود احکامیست که خداوند به تفصیل در قرآن به آن پرداخته است.

۷. معجزه طبیعت، حاصل اراده و خواست خداوند است. آیا ما نیز در این امر نباید تابع امر خالق باشیم؟!

۸. هرزگی، به مشغول بودن به دیگران و درنوردیدن مرزهای ممنوع الهیست. آنجا که چشمان و دستان ناپاک شرافت و عفت فرد یا افرادی را نشانه رفته اند. خواه یک نفر، خواه چند نفر.

خروج از دایره جوانمردی و انصاف و تاختن به نوامیس مردم یک یا صد نمی شناسد. هر دو هرزگیست و هر دو بد؛ فقط دومی مخوف تر از اولی است…

حق جو و حق طلب باشیم