ارسال شایعه

انواع ازدواج های اعراب جاهلی! / شایعه ۰۵۰۷

انواع ازدواج های اعراب جاهلی! / شایعه ۰۵۰۷

متن شایعه

” یکی دیگر از افتخارات اعراب: انواع ازدواج های اعراب در۱۴۰۰ سال پیش: ازدواج مقت؛ازدواج پسربزرگ خانواده با زن یا زنان پدرش!! ازدواج شغار؛دراین ازدواج شخصی خواهرش را به طرف مقابل میداد و درعوض خواهر اورا در اختیار میگرفت که مدت ان به توافق طرفین بود!!! ازدواج رهط؛ازدواج دسته جمعی یا مشارکتی،دراین نوع ازدواج عده ای از مردان در تصاحب یک زن شرکت میکردند وان زن در اختیار انها قرار میگرفت!!! ازدواج اختین؛ازدواج با دوخواهر در یک زمان!!! ازدواج مخادنه؛وقتی زنی مردی را یا مردی زنی را به دوستی میگرفت با اجازه همسران انها!!! ازدواج تعویضی؛دومرد زنانشان را با هم عوض میکردند!!! واما جالبترین ازدواج انها ازدواج استبضاع بود؛شخص همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت یاصفات پسندیده دیگر داشت قرار میداد تا از او صاحب پسرشود!!! کتاب المفصل فی التاریخ العرب قبل السلام،صفحه ۱۴۱،۵۲۶،۵۴۸ حالا ما ایرانیا دین اینا رو بگیریم ؟؟!! ”  

پاسخ شایعه

۱. اعراب پیش از اسلام با قوانین و قواعد خرافی و خردستیز بسیاری آمیخته بودند و مبارزه با این وضعیت از وظایف پیامبر اسلام بود.

http://shayeaat.ir/link/Jaheliiat

۲. البته تمام ملتها سوابق مثبت و منفی دارند و در آن دوره زمانی، سایر ملل نیز وضعیت نسبتا مشابهی داشتند!

۳. رسومی چون ازدواج گروهی از مردان با گروهی از زنان، آمیزش های غیر معمول و باردار نمودن همسران افراد عقیم توسط سایر مردان در تبت، آفریقا و اروپا معمول بوده است!

http://shayeaat.ir/extrapage/willdurant

۴. در ایران دوره ساسانیان و هخامنشیان نیز بنا به منابع متعدد، ازدواج با محارم و حق شوهر در عاریه دادن همسرش به مرد دیگر  رایج بوده است!

http://shayeaat.ir/link/IranMarry

۵. تعدد شوهر یا چند شوهری در هندوستان، چین و قبایل تودا و تبت مرسوم بوده است. 

http://shayeaat.ir/link/yKer

۶. در اسلام اثری از خرافات و جهالت اعراب جاهلی نیست و اتفاقا از مهمترین ویژگیهای اسلام به عنوان دینی جهانی، مبارزه با خرافات و ارائه آیین الهی است.


حق جو و حق طلب باشیم