ارسال شایعه

تکذیب کتب الهی و نبوت توسط زکریا رازی! / شایعه ۰۴۹۹

تکذیب کتب الهی و نبوت توسط زکریا رازی! / شایعه ۰۴۹۹

متن شایعه

” هیچ یک از کتبی که آسمانی دانسته شده اند، معتبر نیستند.خدا بجای اینکه هرچند یکبار کتابی به زبان خاصی برای قوم معینی بفرستد میتوانست از راه اندیشه و ادراک آنان، به راه مورد نظر خویش هدایت بی آنکه گروهی از مردم را برای اینار مامور کشتن گروه دیگر کند.زکریای رازی / دانشمند ایرانی “

پاسخ شایعه


۱. این عبارات از زکریای رازی نیست بلکه ادبیات خاص آن با الفاظ کافران امروزی مطابقت دارد! این سخنان آنقدر سست و ضعیف است که به متفکرانی مانند رازی قابل انتساب نیست!
۲. برخلاف تلاش عده ای در دورانهای مختلف در ملحد نشان دادن زکریای رازی، او سخت پایبند به توحید و معاد و… بوده و آثاری در دفاع از اصول دین دارد! 
http://shayeaat.ir/link/Razi1
۳. شهید مطهری نیز در جلد یک کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، صفحه ۵۳۵ و ۵۳۶ با بررسی مستندات و شواهدی، ضمن تایید اسلام زکریای رازی، انتساب کفر به وی را نتیجه دشمنی مخالفانش می داند.
http://shayeaat.ir/link/khadamat2
۴. دلایل بسیاری مانند انسجام آیات در عین نزول تدریجی، جامعیت، ذکر نکات علمی بی سابقه، فصاحت، بلاغت، اعجاز لفظی، نزول بر فرد امی و…، الهی بودن قرآن را اثبات می کنند.
http://shayeaat.ir/link/Quran6
۵. “عقل” و “حس” انسان اگرچه زمینه قبول و اثبات خدا و نبوت هستند، اما از درک زندگی و رابطه دنیا و آخرت ناتوان اند. عقل به جزئیات دین راه ندارد و از سوی هوای نفس تهدید می شود. بدون انبیاء هر فرد بنا به تشخیص خود عمل می کرد.
http://shayeaat.ir/link/Besat2
۶. همه پیامبران و کتب آسمانی، انسان را دعوت به تفکر و استفاده از قوه عقل می کنند! چنانکه یک ساعت تفکر از ۷۰ سال عبادت برتر دانسته شده است.
http://shayeaat.ir/link/Tafakor2
۷. همه انسان ها مورد تکریم الهی و دارای «حق حیات» هستند! کرامت و حرمت خون انسان چنان است که در آیه ۳۲ سوره مائده آمده: هر کس فردی را جز به قصاص قتل یا به جزای فساد در روی زمین بکشد مانند این است که همه مردم را کشته باشد!
http://shayeaat.ir/link/Terror2

حق جو و حق طلب باشیم