ارسال شایعه

ترجمه اسپانیایی قرآن؛ غیر المغضوب علیهم ایرانیها هستند! / شایعه ۰۴۷۹

ترجمه اسپانیایی قرآن؛ غیر المغضوب علیهم ایرانیها هستند! / شایعه ۰۴۷۹

متن شایعه

“ترجمه اسپانیائی قرآن که در عربستان چاپ شده؛ ترجمه : غیر المغضوب علیهم ( نه راه کسانی که در مسیر ایرانیها هستند ). خط پائین صفحه ، سمت چپ؛ تصویر را بزرگ کنید.”  

پاسخ شایعه

۱. تصویر منتشر شده مربوط به نسخه ای از قرآن است که در عربستان سعودی چاپ گردید. عبارت مورد نظر با حرف کوچک آغاز شده است.

۲. این ترجمه در سایت «المصحف الاکترونی» که نسخه‌ دیجیتال ترجمه‌های متعدد قرآن “مجمع ملک فهد” را در دسترس قرار می‌دهد، وجود دارد.

http://shayeaat.ir/link/Espan

۳. عبارت «غیر المغضوب» در آیه ۷ سوره فاتحه، در این ترجمه با عبارت اسپانیولی «irani» ارائه شده که در نگاه اول ترجمه‌ای غلط و مغرضانه از سوی سعودی‌ها به نظر می آید.

۴. در حالی که ترجمه به لحاظ فنی و لغوی خالی از اشتباه است و تنها اشتباه ویرایشی دارد. باید بین واژه ira و ni که ترجمه واژه های «المغضوب» و «غیر» هستند، نشانه “کاما” یا “فاصله” گذاشته می‌شد.

۵. در ترجمه‌های اسپانیولی قرآن در ایران علایم ویراستاری به شکل زیر رعایت شده است:

 la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.

http://shayeaat.ir/link/Spani


حق جو و حق طلب باشیم