ارسال شایعه

غرق شدن تندرو نگین بندرعباس به قشم / شایعه ۰۴۶۳

غرق شدن تندرو نگین بندرعباس به قشم / شایعه ۰۴۶۳

متن شایعه

” غرق شدن تندرو نگین بندرعباس به قشم امروز صبح۴۱نفر مردن۲۳نفرانتقال به بیمارستان۶ نفرم پیدا نشدند “

پاسخ شایعه

۱. رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره بنادر هرمزگان، غرق شدن یک شناور را تکذیب کرد و حادثه حقیقی را از کار افتادن موتور شناور مسافری آذرخش ۹۰۸ در آبهای جزیره قشم اعلام نمود!
۲. این شناور ساعت ۱۵:۲۵ سه شنبه ۱۸ اسفند در یک مایلی قشم دچار نقص فنی شد که با اعزام یک فروند شناور ناجی و یک فروند شناور مسافری همه ۶۰ مسافر آن به سلامت به ساحل منتقل شدند.
http://shayeaat.ir/link/naghs
۳۰ هر سه تصویر منتسب شده به شایعه مربوط به غرق شدن قایق مهاجران در سواحل یونان در تاریخ های مختلف است!
http://shayeaat.ir/link/migration
۴. تصویر اول ابتدای سال ۲۰۱۵، تصویر دوم در اگوست ۲۰۱۵ و تصویر سوم در نوامبر ۲۰۱۵ می باشد!

حق جو و حق طلب باشیم