ارسال شایعه

امشب ساعت ۱۱/۱۵، ساعت جهانی دعا! / شایعه ۰۴۵۹

امشب ساعت ۱۱/۱۵، ساعت جهانی دعا! / شایعه ۰۴۵۹

متن شایعه

 “امشب رأس ساعت ۱۱/۱۵ساعت جهانی دعا میباشد ودرسراسر جهان تمام آنهایی که قلبشان مملو ازمحبت وعشق است در قلبشان برای همه ،برای آرزوهای همه دعا میکنندموضوع دعا: سلامتی، شفا، عاقبت بخیری، توانگری، خوشبختی ، وصل عشاق می باشد. لطفا در زمان دعا در محلی آرام قراربگیرید ، قبل از هرچیز تمام انسانها که بطوری شما را رنجانده اند را ببخشید و برایشان طلب خیر کنید و بعد هر شخصی که در نظرتان آمد مورد دعا خود قرار دهید و در آخر برای عزیزان و خودتان دعا کنید و مطمئن باشید زنگ آن در کائنات و هستی بصدا در می آید… آمین… دراین مراقبه همراه شوید تا شما را بسوی نور ، صلح و آرامش رهنمون شود . این پیام و فوروارد کنید تا در دعای همگانی باهم همسو شویم ”  

پاسخ شایعه

۱. مطلبی از “ساعت جهانی دعا” در هیچ منبعی معتبری موجود نیست و عدم ذکر تاریخ مشخص نیز دلیل صحت نداشتن آن است! 

۲. “روز جهانی دعا” مراسم دعاخوانی زنان مسیحی در اولین جمعه ماه مارس و “روز بین المللی دعا” که دعا خوانی برای روحانیان مسیحی اذیت شده در یکشنبه اول و دوم ماه نوامبر است، تنها موارد جهانی دعاست که هردو هم به مسیحیت تعلق دارند، نه همه ملل و ادیان!

http://shayeaat.ir/link/PrayerDay

http://shayeaat.ir/link/IDOPorg

۳. دعا و مناجات با خداوند مختص روز و ساعت خاصی نیست و در رحمت خداوند در هر زمان و مکان بر بندگان گشوده است. دعا برای دفع شر و گسترش خوبیها ارزشمند است اما مصداقهایی مانند وصل عشاق جای تامل دارد!

۴. در اسلام زمانهایی مانند شب قدر، ماه رمضان، سحر و طلوع فجر، قبل از غروب، هنگام نزول باران و شب و روز جمعه ذکر شده که دعا در آنها به اجابت نزدیک تر است.

http://shayeaat.ir/link/VaghtDoa

۵. کلید واژه های مراقبه، رهنمون شدن به سوی نور، صلح و آرامش، کائنات و… که در چنین متنهایی همراه با خداوند و دعا بکار می رود، نشانه تعلق آنها به تفکرات انحرافی و عرفانهای کاذب است!

۶. این عرفانها با وجود پذیرش ظاهری خدا در آموزه های خود، در قالب کلمات و عبارات زیبا و بعضا نو، جایگاه قادر متعال را با برخی عوامل طبیعی یا مفاهیمی چون عشق و نور و… تعویض می کنند!

http://shayeaat.ir/link/FakeErfan

۷. عرفانهای نوظهور با ارائه تفسیر ناصحیح از خدا و جایگاه او برای مخاطب، عمل به احکام عبادی و دستورات دینی که جهت رشد و تعالی انسانهاست را غیرضروری دانسته و بدنبال نفی خدای حقیقی می باشند!

http://shayeaat.ir/link/NaghdErfan

http://shayeaat.ir/link/ErfanKazeb


حق جو و حق طلب باشیم