ارسال شایعه

کشف فرش ۱۴۰۰ ساله با نقش شاهزاده ایرانی در ترکیه! / شایعه ۰۳۹۴

کشف فرش ۱۴۰۰ ساله با نقش شاهزاده ایرانی در ترکیه! / شایعه ۰۳۹۴

متن شایعه

 “«کشف عجیب از هنر ایرانی در ترکیه» ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﻔﯿﺲﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺵ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺴﺖ و نقش شاهزاده ایرانی در روی فرش بافته شده. ﻗﺪﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۴۰۰ ﺳﺎﻝ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪه! کارشناسان و باﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭشبکه های مجازی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﻫﻨﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡاز موﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ!!!!! ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﺮﺷﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ”  

پاسخ شایعه

۱. این تصاویر مربوط به فرش ایرانی نیست و هیچ مطلب مشابهی نیز در منابع معتبر یافت نشد!

۲. عکسها متعلق به اکتشاف نگاره های موزائیکی یونان باستان با قدمت ۲۲۰۰ سال، در منطقه تاریخی “Zeugma” در جنوب ترکیه می باشد!

http://shayeaat.ir/link/Zeugma

۳. با دقت در تصاویر، لغاتی به حروف یونانی دیده می شود که گویای عدم ارتباط تصاویر با تاریخ ایران است!

۴. چهره های ترسیم شده روی موزائیک ها مربوط به ۹ الهه شعر و طرب یونان است نه شاهزاده های ایرانی!

http://shayeaat.ir/link/Greek

۵. قدیمی ترین فرش دستباف ایرانی با قدمتی ۲۵۰۰ ساله در موزه آرمیتاژ روسیه نگهداری می شود.

http://shayeaat.ir/link/Armitaj


حق جو و حق طلب باشیم