• هیتلر جانی با اهل بیت(ع) قابل مقایسه نیست و هیچ یک از معصومین(ع) در فتح ایران شرکت نداشتند؛ نسلهای بازمانده از اعراب سید نیستند!


  متن و پاسخ شایعه


  متن و پاسخ شایعه  متن شایعه

  " فرانسویان و هیتلر /ایرانیان و ائمه

  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﮐﺮﻫﯿﺘﻠﺮ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻫﯿﺘﻠﺮﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺝ ﺍﯾﻔﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺭﺗﺸﯿﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﯾﮏ ﺷﺎﻝ ﺍﺱ ﺍﺱ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺘﯿﺐ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﺻﻼ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ . ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺧﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ . ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .... ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻋﺮﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﻋﺮﺏ - ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﯾﮏ ﺷﺎﻝ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﯾﺮﺑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ!! "

   

   

  پاسخ شایعه

  1. مقایسه یک جنایتکار تاریخی با انسانهای کاملی چون اهل بیت(ع) که اسوه مهر و لطف و فخر آفرینش هستند، ماهیت دین ستیز نویسنده و فقدان منطق در مطالب او را روشن می کند؛ مطلب فرانسویها کذب است و مقدمه ای برای بیان نیت شیطانی اوست.

  2. نه امام علی(ع) و نه هیچ یک از معصومین (ع) در فتح ایران و جنگهای مرتبط شرکت نداشتند. ایرانیان مسلمان به دلیل محبت به اهل بیت(ع) و معانی زیبای این نامها، فرزندان خود را بنام این بزرگواران نامگذاری می کنند.

  http://yon.ir/asami

  3. اسلام دینی جهانی و متعلق به تمام انسانهاست که در انحصار نژاد عرب نیست! مسلمانان پیرو اسلامند که آیین خداوند است، نه پیرو آیین یک نژاد خاص!

  http://yon.ir/islam2

  4. اسلام به همه ملت ها با یک چشم نگاه می کند و از آغاز به قوم خاصی اختصاص نداشته است. قبله و زبان واحد مسلمانان، به امر خداوند و جهت حفظ وحدت و همبستگی میان ملتهای مسلمان در آداب دینی است.

  http://yon.ir/vahdat2

  5. کشتار و تجاوزهای ادعاشده در ورود اسلام به ایران فاقد استنادات معتبر تاریخی است که نویسندگان دین ستیز یا باستانگرا با استناد به گزارشات غیر معتبر یا خیالپردازی خود به آنها دامن زده اند و برخی بعدها به اشتباهات خود اذعان کرده اند!

  http://yon.ir/vorudeslam

  6. بیشتر مطالب مورخان درباره جنگ‌های صدر اسلام از تاریخ طبری می ‌باشد که نیاز به بررسی دقیق دارد. طبری مطالب را از راویان مختلف نقل می‌کند که برخی دروغگو و غیر موثق بوده‌اند. مانند سیف بن عمر که بسیاری از مطالب جنگ‌های ایران و اعراب و مطالبی که از علی(ع) و فرزندان وی در این باره نقل شده، از اوست!

  http://yon.ir/sadreslam

  7. زیارت مرقد مطهر امامان معصوم(ع) عهدی است که بر گردن شیعیان آنهاست. ضمن اینکه موجب نشاط، آمرزش گناهان، شفاعت ایشان و... می شود.

  http://yon.ir/ziarat2

  8. شیعیان فرزندان امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) را "سید" می خوانند که با توجه به شجره نامه های موجود، نسل پاکترین نسلهاست.
  بر خلاف ادعای متن، نسلهای بازمانده از اعراب سید نیستند!

  http://yon.ir/sayyed2

  9. تصاویر منتسب به ائمه(ع) حاصل برخی توصیفات و ذهنیت ترسیم گران است که از نظر بزرگان انتساب این تصاویر به ائمه(ع) صحیح نیست.

  http://yon.ir/sovar2

   

  حق جو و حق طلب باشیم

  لینک مطلب جهت انتشار: 

  http://shayeaat.ir/post/445

  سه شنبه 17 آذر 1394
 • فرم ارسال نظر
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  نظرات مطلب
  1. متفکر واقعی و غیر متعصب

   سلام و عرض ادب.
   خدا قوت.


   با اینکه قصد سایت شایعات پوکوندن مخاطبانی همچون"متفکر " نیست و الحمدلله هدفش فقط روشنگریست.ولی باید اعتراف کنم که در ضمن این روشنگریها بصورت خودبخود افرادی همچون"متفکر"میپوکن.و این جای بسی شکر و سپاس دارد.


   در ضمن مطالب استاد "محمود"هم بسیار زیبا و محکم بود.


   ارادتمند شما.


  2. محمود

   ضمن سپاس ازتلاش خالصانه اتان متاسفانه برخلاف بسیاری ازپاسخ هایتان این پاسخ خیلی محکم نیست.اگردرصدراسلام حمله ای صورت گرفته بدستورغاصبان مقام خلافت انجام شده ومحبت ایرانیان نه به غاصبان بلکه به اهلبیت ع است که دراین لشکرکشی هاحق آنان نیزضایع شده است.
   ایرانیان جزو باهوشترین مردمان دنیاهستندویکی ازنشانه های هوشمندیشان همین است که بین اسلام جعلی واصلی اسلام اصیل راانتخاب کرده اند.مودت ومحبت به اولیاء الهی نیزفطری است وکسیکه اعتقادی به این قضیه نداردمسلماً فطرتش منحرف شده و دارای مشکل است.
   تناسب بستن خونریز وحشی مثل هیتلر باائمه اطهارکه مظهرلطف ومهروهدایت بشربسوی آرامش هستند خودنشانه ای ازنقصان عقل نشخوارکننده متن مضحکی است که بیمارگونه مقایسه نموده است.
   خیالپردازی مالیخولیایی نویسنده درمورد افسانه تخیلی فرانسه وآلمان نشان ازعجز نویسنده از یافتن مثالی عینی برای مقصودشیطانی اش است.
   زبان بین المللی عبادت الهی،کنگره بزرگ حج،وسایرآداب مشترک دینی مسلمانان نشانه ای ازعظمت این دین الهی و وحدت عمل دربین مسلمین باهرنژادوزبان است.
   نتیجتاً:داستان خیالی فرانسه وآلمان نشان ازعجزنویسنده دارد.
   _حمله به ایران توسط غاصبان جایگاه خلافت وحق الهی اهلبیت ع صورت گرفته که بهیچ وجه موردتایید امامان دین اسلام نیست
   _اظهارارادت وعلاقه مسلمانان اعم ازشیعه وسنی به اولاد پیمبرص قلبی وفطری است وباپوست وگوشت وخون انسانهاعجین است
   _درمرحله ای ازتاریخ اسلام که حکومت عباسی به قتل عام اولادپیمبرص اقدام کردبسیاری ازآن بزرگواران به سایربلاد اسلامی هجرت نمودند،اوج این حرکت بعدازورود پربرکت امام هشتم ع به ایران صورت گرفت.آن بزرگواران درهمان بلادساکن شدندوتشکیل خانواده دادندلذاعهدخداوندمبنی برتکثیر اولادپیمبر(کوثر)بدین شکل ظهورپیداکرد.
   این نویسنده مثل آن طوطی قیاس بنفس کرده وبه نژادخودکه احتمالاازطریق تجاوز است نگاه کرده است.
   یک انسان چقدرمیتواندسقوط کندکه برای مقابله بادین خدا به هردروغ وپستی متوسل شود!؟


  3. متفکر

   البته این سایت ، قبلا در مورد امامزاده های موجود در ایران ، گفته بود که امامزاده های واقعی با شجره نامه و از نسل امامان هستند ، با توجه به اینکه اکنون یا در اثر فراموشی و یا کمبود علم و سواد ، سید ها را نیز از نسل امامان میداند، پس هر سیدی بعد از فوت امامزاده میشود !!!!!

   شایعات
   به لطف خداوند کمبود علم و سواد نیست و ظاهرا "فراموشی" هم از جانب شماست...
   نه تنها همانگونه که همگان می دانند نسب سادات به امامان (ع) می رسد و در منبع متن هم اشاره شده، بلکه در بند اول همان مطلب قبلی که اشاره کردید به روشنی گفته شد که:
   "امامزادگان تنها بدلیل نسبتشان با ائمه اطهار(ع) احترام نمی شوند، بلکه معنویات، صفات برجسته و کرامات زمان حیات یا پس از مرگ این بزرگواران، دلیل اصلی این ارادت است."
   http://shayeaat.ir/post/419

   اندکی تفکر ...
  4. متفکر

   لطفا بفرمایید تفاوت نسل با نژاد چیست؟
   هیتلر معتقد به برتری نژاد آریایی بود
   یهودیان معتقد به برتری نژاد یهود هستند
   شما معتقد به برتری ،هرچند نوشتید پاکترین، نسل هستید
   و این منافات دارد با نگاه بدون تمایز خداوند به انسان و همچنین گناهانیکه هر سیدی ، مرتکب میشود
   جواب های شما برای انسانهای بدون تعصب قانع کننده نیست

   شایعات
   کافی بود با دقت بیشتری متن شبهه و پاسخ را مطالعه می کردید...
   در شبهه ادعا شده نسل سیدها حاصل تجاوز است و پاسخ ما اشاره دارد با توجه به روشن بودن شجره نامه ایشان، از پاک ترین نسلها هستند.
   اولا سادات به دلیل اینکه از سلاله پاک ترین انسانها هستند و اجداد آنان به روشنی مشخص است به لحاظ شرافت، پاک ترین نسلها را دارند. اما این برتری ایجاد نمی کند و صرفا اشاره به طهارت و پاکی این نسل دارد. ملاک محاسبه ، اعمال فرد است.
   دوما پاکی نسل و نسب منافاتی با عملکرد و رفتار فرد ندارد و در صورت خطا مورد بازخواست و جزا خواهد بود. چنانکه میزان رسیدگی به پرونده یک حرام زاده هم در آخرت اعمال اوست. همه آنها جهنمی نیستند و همه حلال زاده ها هم بهشتی نیستد.
   http://porseman.org/q/show.aspx?id=128227
   سوما پاسخهای ما بر مبنای استدلالهای عقلی و مستندات معتبر تهیه و در معرض قضاوت مخاطبان قرار می گیرد و برای اهل تفکر قانع کننده است.
   اگر از پیش قضاوت خود را نکرده و نسبت به آرای خود تعصب نداشته باشید قطعا پاسخ را خواهید یافت...

شایعات

بررسی و تحلیل موارد شایع و منتشر شده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

منوی کاربری

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو