ارسال شایعه

امام حسین[ع]، ناجی یا قاتل ایرانیان! / شایعه ۰۳۴۳