ارسال شایعه

انصراف سیصد نفر یزدی از حج واجب! / شایعه ۰۳۲۹

انصراف سیصد نفر یزدی از حج واجب! / شایعه ۰۳۲۹

متن شایعه

“ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻴﺰﻯ ﮐﺸﻒ شد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ. ﺣﺠﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﻃﻮﺍﻑ ﻧﺴﺎ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺞ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ‏(ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ) ﺯﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ …!! ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻞ ﻫﻢ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.!!! ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ ﻣﮑﻪ .. ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺴﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺍﻫﺮﻯ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ… ﻫﺮ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍ، ﺑﺮﻯ ﻣﻴﺮسد… ”  

پاسخ شایعه

۱. این مطلب در هیچ منبع معتبری یافت نشد و با توجه تکذیب منابع مطلع ، کذب بودن این شایعه اثبات شده است.

 ۲. رئیس بیمارستان شاه ولی یزد اهدای کمک به این بیمارستان توسط منصرفان از حج را تکذیب کرد و گفت این بیمارستان توسط خیرین حمایت می شود ولی چنین خبری کذب محض است.

۳. پس از فاجعه منا پیام هایی در شبکه های اجتماعی می کوشند نگاه مخاطبان را نسبت به فریضه حج تغییر دهند.

http://shayeaat.ir/link/nsrfhj1

۴. در بی کفایتی آل سعود شکی نیست اما حج تمتع از واجبات است و واجب الهی را با کمپین و جریان سازی احساسی نمیتوان تعطیل نمود! تعطیلی حج واجب تنها در اختیار ولی‌فقیه‌ است که بر اساس‌ مصالح‌ بزرگ اسلام‌ و مسلمین، موقتاً‌ حکم‌ به‌ تعطیل‌ یک‌ حکم‌ شرعی‌ می دهد.

http://shayeaat.ir/link/nsrfhj2

۵. همانگونه که در مواضع شجاعانه رهبر انقلاب در اعلام پاسخ “سخت و خشن” ایران به موذی گری سعودیها شاهد بودیم، بی تردید در صورت لزوم تعطیلی موقت این فریضه، ایشان جلودار توقف آن خواهند بود.

http://shayeaat.ir/link/nsrfhj3

۶. نویسندگان این پیامها اعتقادی به دین نداشته و تشخیصی هم از شرایط و احکام آن ندارند تا بخواهند برای مسلمانان تکلیف شرعی و شرط قبولی آن را تعیین کنند!

۷. دستورات و احکام دین از منابع صحیح دینی و از بزرگان دین دریافت می شود، نه پیامهای بی سند شبکه های اجتماعی! هر پیامی را منتشر نکنیم!!

حق جو و حق طلب باشیم