تبلیغات
شایعات - درخواست مذاکره صدام پیش از جنگ و بی توجهی امام خمینی! / شایعه 0299