ارسال شایعه

نزول قرآن در شب قدر یا به تدریج ؟ / شایعه ۰۲۴۶

نزول قرآن در شب قدر یا به تدریج ؟ / شایعه ۰۲۴۶

متن شایعه

” قابل توجه مسلمونا…. اگه به گفته خود قرآن، قرآن در شب قدر نازل شد چرا بعد از هر اتفاقی آیه و سوره نازل می شده….؟!”    

پاسخ شایعه

۱. قرآن بر اساس آیاتی از خود ، در دو شکل دفعی (یکباره) و تدریجی نازل شده است .

۲. نزول دفعى قرآن بر قلب مبارک پیامبر(ص) در شب قدر بوده که حدوداً پنجاه و شش روز بعد از بعثت رخ داده است.

۳. در خصوص نزول تدریجى قرآن، اختلافاتی وجود دارد که دو مبنا از اهمیت بیشترى برخوردار هستند.

الف ) نزول تدریجى قرآن مقارن بعثت آغاز گردیده و تا پایان عمر پیامبر اکرم(ص) ادامه داشته است.

ب ) هر چند مقارن بعثت، چند آیه از قرآن نازل شده، اما نزول تدریجى قرآن ، سه سال پس از بعثت و از شب قدر شروع شده و تا پایان عمر پیامبر ادامه داشته است.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa۱۰۱۷

۴. از برخی آیات برمی آید که قرآن تکیه بر حقیقتی متعالی دارد که از فهم عامه بشر بالاتر است .
این حقیقت در شب قدر بر قلب حضرت نازل شده است .

۵. آیات دیگر بر نزول تدریجی آیات و سوره ها که هر کدام مربوط به یک مطلب جداگانه است دلالت دارند و این دو با هم منافات ندارد .

۶. تا تفصیل آیات نازل نشده بود، پیامبر هم نسبت به آن علم تفصیلی و مشروح نداشته و منتظر تعلیم خدایی بوده و به همین جهت در باب نزول تدریجی خداوند به پیامبر می فرماید: “بگو: پروردگارا بر علم من بیفزا”

http://www.pasokhgoo.ir/node/۱۸۵۸۵

 

حق جو و حق طلب باشیم