ارسال شایعه

سرطان لعنتی! / شایعه ۰۰۱۷

سرطان لعنتی! / شایعه ۰۰۱۷

متن شایعه

“من موندم این سرطان لعنتی هم به خواننده ها زد هم به هنرمندان و هم به فوتبالی ها.
خوب یه سر هم به حوزه علمیه بزنه ببینه اونجا چه خبره خوب !”

پاسخ شایعه

۱. درد و درمان از خداست و بر اساس مصلحت خالق حکیم عالم.

۲. تجربه نشان داده بیماری سرطان، آنهم در انواع مختلفش از تمامی اقشار جامعه قربانی گرفته است.

۳. اساسا توجه به دستورات الهی در خصوص نوع و سبک زندگی در میان حوزویان و اهل دین بیشتر از سایر اقشار است.
بدیهیست رعایت دستورات خالق از بسیاری از مشکلات از جمله سرطان به نحو چشمگیری پیشگیری می کند .

۴. قیاس انجام شده مشخصا از سر شیطنت و سوء نیت بوده و در راستای اغراض اعتقادی و سیاسی نویسنده و بی نیاز از توضیح است ! 
موارد فوق نیز جهت تنویر افکار مخاطبان محترم نگاشته شد .

 حق جو و حق طلب باشیم