ارسال شایعه

کشته شدن حاتم مرمضی فعال حقوق بشر در زندان خوزستان️ !