ارسال شایعه

نامعتبر بودن شناسه های قبض اعلام شده همراه اول !