ارسال شایعه

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین / شایعه ۰۰۸۴

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین / شایعه ۰۰۸۴

متن شایعه

  ”  حتما حتما این شعر زیبای فردوسی بزرگ رو بخونید دقت کنید که نهصد سال پیش این شعر سروده شده   در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود آزار کس پیششان همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نهاد بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود کجا رفت آن دانش و هوش ما که شد مهر میهن فراموش ما که انداخت آتش در این بوستان کز آن سوخت جان و دل دوستان چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟ خرد را فکندیم این سان زکار نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما؟ به یزدان که این کشور آباد بود همه جای مردان آزاد بود در این کشور آزادگی ارز داشت کشاورز خود خانه و مرز داشت گرانمایه بود آنکه بودی دبیر گرامی بد آنکس که بودی دلیر نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت نه بیگانه جایی در این خانه داشت از آنروز دشمن بما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت از آنروز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد چو ناکس به ده کدخدایی کند کشاورز باید گدایی کند ”    

پاسخ شایعه

 ۱. با جستجوی کلید واژه های شعر در سایتها و نرم افزارهای شاهنامه این شعر یافت نشد !

۲. علی رغم تلاش شاعر در تقلید از سبک فردوسی ، ایرادات شعر در ادبیات و وزن و … و عدم تعلق به این شاعر بزرگ کاملا مشخص است .

۳. اغراض ملی گرایانه و سیاسی شاعر در شعر کاملا نمود دارد و به نوبه خود دلیلی بر ابطال انتساب شعر به فردوسی می باشد .

 

حق جو و حق طلب باشیم