ارسال شایعه

تصویر دست دادن دختر رئیس مجلس با یک مرد آمریکایی !