ارسال شایعه

فرار پدر عروس رئیس جمهور با هزاران میلیارد اختلاس از کشور !