ارسال شایعه

الاغی که فلسطینیها مزین به پرچم اسراییل کرده و آتش زدند !