ارسال شایعه

تخریب تندیس شهریار در پارس‌آباد اردبیل !