ارسال شایعه

استقرار هواپیماهای استراتژیک روسیه در ایران، پس از حمله به سوریه !