ارسال شایعه

‍ درگیری لفظی رییس جمهور و دادستان کل برسر تلگرام !