ارسال شایعه

اعطای تابعیت موقت ۲ ساله به اتباع ایرانی توسط ژاپن !