ارسال شایعه

دسترسی به شماره تلفن ادمین‌ کانالها، باگ تلگرام هم هست!