ارسال شایعه

جابجایی امتحانات نهایی به خاطر تقارن با ماه رمضان !