ارسال شایعه

تصویر یکی از حسابهای نجومی آیت الله مکارم شیرازی !