ارسال شایعه

عدم صدور مجوز فرود اضطراری برای هواپیمای سانحه دیده ترکیه‌ توسط ایران !