ارسال شایعه

شعرخوانی اهانت آمیز شاعر موفرفری در حضور رهبری !