ارسال شایعه

ضرب وشتم زن باردار درویش، در زندان توسط پلیس !