ارسال شایعه

استفاده اغتشاشگران از اتوبوس ایساکو که در اختیار سپاه بوده !