ارسال شایعه

اظهار شکست چرچیل در برابر دکتر مصدق و تمجید از وی ! / شایعه ۰۸۶۰

اظهار شکست چرچیل در برابر دکتر مصدق و تمجید از وی ! / شایعه ۰۸۶۰

متن شایعه

” ما از هیتلر و ارتش عظیم آریایی اش شکست نخوردیم ، ولی یک آریایی کچل با یک خودنویس ما را شکست داد و از سرزمینش بیرون کرد !وینستون چرچیل !! “

پاسخ شایعه


۱.  دکتر مصدق نقش فعالی در تاریخ معاصر داشت، اما چنین جمله ای از چرچیل یا هیچ شخص دیگری در منابع تاریخی معتبر در مورد وی یافت نشد!
۲. جالب است که در کتاب “همه مردان شاه” اثر استیون کینزر، نظری کاملا متفاوت با ادعای شایعه، از چرچیل در مورد دکتر مصدق روایت شده است!
۳. در این کتاب آمده که چرچیل، از محمد مصدق به عنوان پیر دیوانه ای یاد کرده که قصد نابودی کشور خود را دارد و نهایتا کشورش را به کمونیستها تحویل خواهد داد!
۴. در صفحه ۱۳۲ این کتاب آمده:
Winston Churchill: Mossadegh is an elderly Lunatic bent on wrecking his country and handing it over to Communists !!
http://goo.gl/6JW6Ab

حق جو و حق طلب باشیم