ارسال شایعه

اعلام عمدی بودن آتش سوزی ساختمان شرکت برق حرارتی !