ارسال شایعه

مرگ دسته جمعی اعضای خانواده با سیب زمینی !