ارسال شایعه

تخریب مسجد حوض معجر دار مشهد با حکم مراجع قضایی !