ارسال شایعه

ویدئویی از آوازخوانی یکی از جانباختگان نفتکش سانچی !