ارسال شایعه

پاسخ دیگری به شایعه “مقصد نفتکش سانچی، کره شمالی بود!!”